TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ANA SAYFASI

KURULUŞ PROTOKOLÜ - 2010

 

TÜRKİYE PLANLAMA OKULLARI BİRLİĞİ

(TUPOB)

İŞBİRLİĞİ YÖNERGESİ

(2010 yılı REVİZYONU)

 

1- Kuruluş

Türkiye Planlama Okulları Birliği (TUPOB), Türkiye‘de lisans ve/veya lisansüstü düzeyde Şehir ve Bölge Planlama eğitimi veren üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili bölümleri ile henüz eğitime başlamamış ancak kurulmuş olan şehir ve bölge planlama bölümleri tarafından, Şehir Plancıları Odası sekreteryasında oluşturulan bir organizasyondur.

 

2- Birliğin Kuruluş Gerekçesi

Türkiye‘de Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinde yapılmakta olan eğitim - öğretimde, kalite ve yeterlilik açısından ülkemizin gereksinmelerine ve planlamanın dinamik doğasına uygunluğunun sağlanabilmesi, ayrıca ülkemizdeki planlama eğitiminin ve planlama pratiğinin dünya standartlarında kabul görmesi ve buna bağlı olarak; öğrenciler, mezunlar ve öğretim elemanlarının dolaşımının olanaklı kılınabilmesi bakımından Türkiye Planlama Okulları Birliği‘nin kurulması ivedi bir gereklilik taşımaktadır.

Bu noktadan hareketle, söz konusu alanda ulusal ortak platformun kurulması, Birliğin temel çıkış noktasını teşkil etmektedir.

 

3- Amaç ve Hedefler:

Birlik, lisans ve/veya lisansüstü düzeyde eğitim veren veya henüz eğitime başlamamış olmakla birlikte kurulmuş olan ulusal şehir planlama okulları arasında koordinasyonun sağlanması, eğitim sürecinin ve planlama mesleğinin kalitesinin sürekli yükseltilmesi, uluslararası standartlarla uyumlu bir yapılanmaya kavuşturulması ve bu yolla planlama mesleğinin etkinliğinin arttırılması temel amaçlarıyla kurulmuştur.

Bu amaçla Birlik,

§         Planlama okulları arasında iletişim ve etkileşimde birleştirici bir rol üstlenmek,

§         Planlama okullarının eğitim programlarının ulusal ve uluslararası ölçütleri gözeterek iyileştirilmesi ve yeniden yapılandırılması konusunda ortak ve eşgüdümlü çalışmalar yapmak, ülke ölçeğinde verilmekte olan planlama eğitim ve öğretiminde asgari ortak standartların ve kalitenin belirlenmesi çalışmalarını örgütlemek. TMMOB Şehir Plancıları Odası ile birlikte, meslek içi eğitim yoluyla planlama mesleğinin, plancının ve ilgili yan disiplinlerin mesleki yeterlilik düzeyinin sürekli gelişimine katkı sağlamak,

§         Planlama eğitimi ve ülkemizdeki kentsel planlama konularında yaşanan sorunlar ya da ileriye yönelik olarak geliştirdiği öneriler konularında merkezi ve yerel yönetimlerle ortak çalışma yapmak ya da görüşlerini bildirmek; bu çerçevede kamuoyu oluşturmak,

§         Planlama eğitimi ve planlama pratiği arasındaki ilişkiyi sürekli kılmak ve geliştirmek amacıyla, planlama okulları ile plancı istihdam eden ve etmesi gereken kurum ve kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve dayanışmayı sağlamak,

§         Planlama eğitimi ve mesleğinin önündeki sorunlara ve bu sorunların çözümüne ilişkin belirlenen ortak görüşlerin kamuoyu ve ilgili çevrelere dağıtılmasını sağlamak,

§         Öğretim ve eğitim alanlarında sinerji oluşturmak,

§         İlgili ulusal (TÜBİTAK, TÜBA vb.) ve uluslar arası kuruluşlarla ortak etkinlikler düzenlemek, bilgi alışverişinde bulunmak,

temel hedeflerini benimsemektedir.

Bu süreçte, TMMOB Şehir Plancıları Odası, Meslek Odası ile planlama okulları arasında koordinasyon, işbirliği ve sürekli bilgi akışını sağlama görevlerini üstlenecektir.

 

4- Birliğin Aktiviteleri

§         Planlama öğrencilerinin buluşturulması amacı ile ortak çalışma zeminleri hazırlanması ve bu amaçla bir "Planlama Öğrencileri Platformu" nun oluşturulmasına katkı sağlanması,

§         Etkinliklerin yaygın bir şekilde duyurulması, ilgili çevrelerin karşılıklı görüş alışverişinin sağlanması, bu amaçla TUPOB web sayfasının hazırlanması,

§         Öncelikli konularda planlama öğrencilerine, planlama eğitimcilerine ve plancılara yönelik olarak, meslek içi eğitim seminerleri, yuvarlak masa toplantıları, proje ve çalışma grupları vb. oluşturulması ve her yıl Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu‘nda ana temaya uygun olarak bir "planlama eğitimi oturumu" düzenlenmesi,

§         Her yıl Dünya Şehircilik Günü Kolokyumu sırasında, bir sonraki dönem başkanlığını yürütecek Bölümün belirlenmesi ve yeni dönem çalışma programının görüşülmesi için TUPOB olağan toplantılarının düzenlenmesi,

§         Her yıl en az 1 kez (ise yıl ortasında) olmak üzere, çalışma programı çerçevesinde TUPOB Koordinasyon toplantılarının düzenlenmesi, Birliğin temel aktiviteleri olarak belirlenmiştir.

 

5- Üyelik

Türkiye‘deki lisans ve/veya lisansüstü düzeyde şehir ve bölge planlama eğitimi veren üniversite ve yüksek teknoloji enstitülerinin Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri ile kurulmuş olan ancak eğitime başlamamış olan Şehir ve Bölge Planlama Bölümleri, Birliğin doğal üyesidir.

 

6- Birliğin işleyişi

Birlik, her yıl Dünya Şehircilik Günü`nde planlama okulları Bölüm Başkanları, her bölüm için "bölüm kurulu kararıyla" belirlenmiş olan "TUPOB Bölüm Temsilcisi" ve oda temsilcileri ile bir araya gelerek yıllık olağan toplantısını gerçekleştirir. Her yıl Birliğin dönem başkanlığını yürütecek Şehir ve Bölge Planlama Bölümü rotasyonla belirlenir. Dönem Başkanlığına yardımcı olmak üzere, bölümün belirleyeceği en çok iki kişi, TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi`nce belirlenen en çok beş kişilik bir sekreterya görevlendirilir. Dünya Şehircilik Günü`nün sonunda, bu toplantının sonuçları, alınan kararlar ve bir yıl sonrasının öncelikli konuları açıklanır.

Birliğin işleyişi, sürekliliği sağlamak amacıyla, mevcut dönem başkanlığında; bir önceki dönem ve gelecek dönem başkanı olacak bölüm başkanının katılımıyla oluşan, bir "Yürütme Kurulu" tarafından gerçekleştirilir.

Birlik, gündemindeki konulara ilişkin kararları, eğitim vermekte olan bölümlerin "bölüm kurulu" kararıyla yazılı olarak alır. Acil durumlarda karar alınabilmesi için "e-posta" yoluyla da kararlar iletilebilir. Birlik, kararlarını çoğunluğun sağlanmasıyla alır. Eğitim vermekte olan bölümlerin yarısından fazlasının kabul kararını vermesi yeterlidir. Oybirliğinin sağlanamadığı durumlarda, ilgili bölümler "karşı oy" gerekçelerini karara eklerler. Kamuoyu ile paylaşılacak Birlik kararlarında, karşı oy kullanan bölümlerin isimleri, duyuru metninde yer almaz.

Birlik tarafından alınmış olan tüm kararlar, "TUPOB Karar Defteri" ne yazılır ve imza altına alınır.

 

7- Mali Hükümler

Birliğin ayrı bir bütçesi yoktur. Birlik faaliyetlerinin gerektirdiği giderler, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından karşılanır.

 

İMZALAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Gazi Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İstanbul Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi -  Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yıldız Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Dokuz Eylül Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Karadeniz Teknik Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Süleyman Demirel Üniversitesi – Müh.Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Erciyes Üniversitesi -  Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Selçuk Üniversitesi – Müh.Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Mersin Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bozok Üniversitesi - Mimarlık Fakültesi - Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Müh.Mimarlık Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi – Müh. Mimarlık Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi- Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Denizli Pamukkale Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi – Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Amasya Üniversitesi – Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama bölümü

TMMOB Şehir Plancıları Odası

 

Bu sayfa 27.05.2011 gününden itibaren 1527 defa okunmuştur.